+36 1 413 7137 abiungo@abiungo.hu

Igazságügyi- és szakértői területeink

Audiovizuális média

 • Internet (tartalomszolgáltatás, mérés, technológia)
 • Filmgyártás (játék-, dokumentációs-, reklámfilmek)
 • Rádiós tevékenység (műsorgyártás, tartalomszolgáltatás)
 • Televíziós tevékenység (műsorgyártás, tartalomszolgáltatás)

Ár-érték vizsgálatok

Eseményszervezés

Írott és elektronikus sajtó

Kiadói tevékenység – könyvkiadás

Kommunikációs és menedzsment tanácsadás

Szerzői és szomszédos jogok

Marketing

 • Marketingkommunikáció
 • Reklám

Pályázatírás – pályázatértékelés (EU-s szakmai is)

 • Pályázati munkák elvégzésének felügyelete
 • Elvégzett munkák auditálása

Public Relations

 • Belső pr (non-profit, profit)
 • Külső pr (non-profit, profit)
 • CSR
 • Lobbi
 • Stratégiai kommunikáció, -tervezés
 • Szponzoráció
 • Válságkommunikáció

Általános Szerződési Feltételek

 

Abiungo Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

Általános adatok:

cégnév:                                                               Abiungo Szakértő Kft.

székhely:                                                            1065 Budapest, Nagymező u. 3.

cégjegyzék száma:                                             01-09-936116

szakértői nyilvántartási száma:                         009297

adószáma:                                                         22620228-2-42

bankszámlaszáma:                                           12010659-01212919-00100000

képviseli:                                                            Sárosi Péter ügyvezető

honlapja:                                                            www.abiungo.hu

tel.:                                                                       +36 (1) 4 137 137

email:                                                                   abiungo@abiungo.hu

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) az Abiungo Kft. (továbbiakban: Szakértő) magánszakértői tevékenységének végzésére irányuló megbízásaira terjed ki. Jelen ÁSzF e megbízásokkal kapcsolatban a felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

 

Az ÁSzF mindenkori hatályos változata megtalálható az Abiungo Kft. honlapján, illetve a társaság székhelyén.

 

 1. Magánszakértői tevékenység végzésére irányuló megbízáshoz egyedi megbízási szerződés írásban történő megkötése szükséges, amelyben Abiungo Kft. Megbízottként jár el.

 

 1. Szakértő magánszakértői vélemény elkészítésére irányuló megbízást akkor fogadhat el, ha az a hatóságtól származó feladatainak ellátását nem akadályozza és azzal nem összeférhetetlen.

 

 1.  Szakértőt a magánszakértői vélemény szakmai tartamával összefüggésben megbízója – a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályaitól eltérően – nem utasíthatja.

 

 1. A szakértő a magánszakértői vélemény elkészítése során a tevékenységére irányadó szakmai szabályok betartásával, a tevékenységével érintett személyek – különösen megbízója – érdekeitől függetlenül, pártatlanul köteles eljárni. A szakértő szakvéleményét a feltárt tények tárgyilagos értékelésével köteles kialakítani.  

 

 1. Megbízó a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat, dokumentációkat, okiratokat kísérőjegyzékkel átadja Szakértőnek – legkésőbb a megbízási szerződés aláírásával egyidejűleg – és kijelöli képviselőjét, aki a teljesítéshez szükséges felvilágosításokat megadja, a szakvéleményezéssel érintett helyszínt bemutatja, szükséghez képest biztosítja a helyszíni vizsgálatok lehetőségét, részt vesz a vizsgálatokon, folyamatában figyelemmel kíséri a szakértői feladat teljesítését.

 

 1. Szakértő kijelenti, hogy a megbízás ellátásához szükséges jogosultsággal rendelkezik. Tudomásul veszi, hogy a szakértői megbízás teljesítésének alkalmasnak kell lenni arra, hogy a szakvélemény a Megbízót szakszerűen tájékoztassa, illetőleg, hogy az a szerződésben meghatározott célra, rendeltetésszerűen felhasználható legyen.

 

 1. Szakértő felelőssége, hogy a szerződésben meghatározott szakértői feladatát szakszerűen, kellő körültekintéssel, a feltárt tények, vizsgálati adatok és más bizonyítékok egybevetésével, a törvényes- és a szakmai követelményeknek megfelelően végezze el. Szakértő – Megbízó beleegyezésével – a cél szerinti és a rendeltetésszerű teljesítéshez szükséges vizsgálatokhoz, speciális szakkérdések eldöntéséhez közreműködőket vehet igénybe, ezek teljesítéséért azonban Megbízóval szemben úgy felel, mintha e feladatot saját maga végezte volna.

 

 1. Szakértő a szakértői feladat ellátása során tudomására jutott adatokat, értesüléseket, bizonyítékokat és a szakvéleményt köteles titoktartással kezelni. A szakvéleményt, vagy azzal kapcsolatos megállapításokat harmadik személyekkel kizárólag a Megbízó előzetes beleegyezésével közölheti.

 

 1. Megbízó a szakvéleményt a szerződés szerinti célra és esetben használhatja fel és e körben hozhatja nyilvánosságra. Amennyiben Megbízónak a szakvéleményre a jelen szerződésen túlmenő többszöri felhasználására is szüksége van, Feleknek annak módjában, mértékében a szerződésben kifejezetten meg kell állapodniuk. A nyilvánosságra hozatal bármelyik (szerződéses cél szerinti, vagy többszöri felhasználás) esetében a szakvéleményt adó szakértő Megbízott nevét minden esetben fel kell tüntetni.

 

 1. A teljesítés helye Megbízó székhelye, vagy a szerződésben általa meghatározott hely. A szolgáltatást Megbízó kijelölt képviselőjének kezeihez történő közvetlen kézbesítéssel, az átvételt igazoló elismervény ellenében kell teljesíteni. A kézbesítés történhet ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján is, ez esetben a szolgáltatást a postára adás igazolható napjával teljesítettnek kell tekinteni.

 

 1. A megbízási díjat a szakvélemény átvételét megelőzően Szakértő Raiffeisen Banknál vezetett, 12010659-01212919-00100000 számú bankszámlájára történő átutalással kell kiegyenlíteni. A megbízási díj Szakértő számláján történő jóváírásának időpontját tekintik felek a díj kiegyenlítésének.

 

 1. Szakértő jogosult a megbízási díjjal egyidejűleg a teljesítéssel szükségszerűen felmerült, igazolt költségeit is elszámolni. A díjra és a költségekre vonatkozóan részletezett számlát kell kiállítani és a teljesítés átvételét, elfogadását igazoló okiratokon felül a költségeket igazoló bizonylatokat is a számlához mellékelni kell.

 

 1. Felek mindegyike felmondhatja a szerződést. Megbízó köteles a Szakértő által a teljesítés érdekében már elvállalt kötelezettségekért helytállni, és köteles Megbízottat az addig végzett, igazolt munkája ellenértéke és felmerült költségei erejéig kártalanítani. Megbízottnak, felmondása esetén lehetővé kell tennie, hogy Megbízó a tárgyat érintő feladat ellátásáról gondoskodhassék.

 

 1. Megbízó a tévedés kockázatának vállalásával köti meg a szerződést, erre tekintettel a szerződés ezen okból történő megtámadásának jogáról kifejezetten lemond.

 

 1. Megbízó a szerződés megkötésével lemond a szerződés – feltűnő értékaránytalanságra hivatkozással történő – megtámadásának jogáról.

 

 1. Az ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos Polgári Törvénykönyvnek a rendelkezései, továbbá a szakértői tevékenység gyakorlását szabályozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

 

 1. január 27.

 

KAPCSOLAT

Abiungo Szakértő Kft.
Cím: 1065 Budapest, Nagymező u. 3.
Tel: +36 1 413 7137
E-mail: abiungo@abiungo.hu

Itt üzenhet nekünk:

Abiungo Kft.