+36 1 413 7137 abiungo@abiungo.hu

Igazságügyi- és szakértői területeink

Audiovizuális média

 • Internet (tartalomszolgáltatás, mérés, technológia)
 • Filmgyártás (játék-, dokumentációs-, reklámfilmek)
 • Rádiós tevékenység (műsorgyártás, tartalomszolgáltatás)
 • Televíziós tevékenység (műsorgyártás, tartalomszolgáltatás)

Ár-érték vizsgálatok

Eseményszervezés

Írott és elektronikus sajtó

Kiadói tevékenység – könyvkiadás

Kommunikációs és menedzsment tanácsadás

Szerzői és szomszédos jogok

Marketing

 • Marketingkommunikáció
 • Reklám

Pályázatírás – pályázatértékelés (EU-s szakmai is)

 • Pályázati munkák elvégzésének felügyelete
 • Elvégzett munkák auditálása

Public Relations

 • Belső pr (non-profit, profit)
 • Külső pr (non-profit, profit)
 • CSR
 • Lobbi
 • Stratégiai kommunikáció, -tervezés
 • Szponzoráció
 • Válságkommunikáció

Általános Szerződési Feltételek

 

Abiungo Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

Általános adatok:

cégnév:                                                               Abiungo Szakértő Kft.

székhely:                                                            1065 Budapest, Nagymező u. 3.

cégjegyzék száma:                                             01-09-936116

szakértői nyilvántartási száma:                         009297

adószáma:                                                         22620228-2-42

bankszámlaszáma:                                           12010659-01212919-00100000

képviseli:                                                            Sárosi Péter ügyvezető

honlapja:                                                            www.abiungo.hu

tel.:                                                                       +36 (1) 4 137 137

email:                                                                   abiungo@abiungo.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) az Abiungo Kft. (továbbiakban: Szakértő) magánszakértői tevékenységének végzésére irányuló megrendeléseire terjed ki. Jelen ÁSzF e megrendelésekkel kapcsolatban a felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Az ÁSzF mindenkori hatályos változata megtalálható az Abiungo Kft. honlapján, illetve a társaság székhelyén.

 1. Magánszakértői tevékenység végzésére irányuló megrendeléshez egyedi “megrendelőlap” formanyomtatvány kitöltése szükséges.
 1. Szakértő magánszakértői vélemény elkészítésére irányuló felkérést akkor fogadhat el, ha az a hatóság/ok/tól származó feladatainak ellátását nem akadályozza és azzal nem összeférhetetlen.
 1. Szakértőt a magánszakértői vélemény szakmai tartalmával és elkészítésének körülményeit illetően a felkérő – a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályaitól eltérően – nem utasíthatja.
 1. A Szakértő a magánszakértői vélemény elkészítése során a tevékenységére irányadó szakmai szabályok betartásával, a tevékenységével érintett személyek – különösen a Megrendelő – érdekeitől függetlenül, pártatlanul köteles eljárni. A Szakértő szakvéleményét a feltárt tények tárgyilagos értékelésével köteles kialakítani.
 1. A szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges adatokat, dokumentációkat, okiratokat kísérőjegyzékkel Megrendelő átadja Szakértőnek – legkésőbb a “megrendelőlap” formanyomtatvány aláírásával egyidejűleg – és kijelöli képviselőjét, aki a teljesítéshez szükséges felvilágosításokat, információkat megadja, szükség esetén a szakvéleményezéssel érintett helyszínt bemutatja, ott biztosítja a helyszíni vizsgálatok lehetőségét, és részt vesz a vizsgálatokon.

5.1.     Szakértő az átvett dokumentumokat (másolatokat) 10 naptári évig megőrzi.

 1. Szakértő kijelenti, hogy a szakértői feladat ellátásához szükséges jogosultsággal rendelkezik. Tudomásul veszi, hogy a szakértői feladat teljesítésének alkalmasnak kell lenni arra, hogy a szakvélemény a Megrendelőt szakszerűen tájékoztassa, illetőleg, hogy az a szerződésben meghatározott célra, rendeltetésszerűen felhasználható legyen.
 1. Szakértő felelőssége, hogy a meghatározott szakértői feladatát szakszerűen, kellő körültekintéssel, a feltárt tények, vizsgálati adatok és más bizonyítékok egybevetésével, a törvényes- és a szakmai követelményeknek megfelelően végezze el. Szakértő – Megrendelő beleegyezésével – a cél szerinti és a rendeltetésszerű teljesítéshez szükséges vizsgálatokhoz, speciális szakkérdések eldöntéséhez közreműködőket vehet igénybe, ezek teljesítéséért azonban Megrendelővel szemben úgy felel, mintha e feladatot saját maga végezte volna.
 1. Szakértő a szakértői feladat ellátása során tudomására jutott adatokat, értesüléseket, bizonyítékokat és a szakvéleményt köteles titoktartással kezelni. A szakvéleményt, vagy azzal kapcsolatos megállapításokat harmadik személyekkel kizárólag a Megrendelő előzetes beleegyezésével közölheti. E kizáró feltétel alól kivétel a hatósági eljárás és a szigorú anonomitást biztosító módon történő szakmai oktatás/továbbképzés, szakirodalmi megjelentetés.
 1. Megrendelő a szakvéleményt a megrendeléskor meghatározott célra és esetben használhatja fel és e körben hozhatja nyilvánosságra. Amennyiben Megrendelőnek a szakvéleményre a jelen megrendelésen túlmenő többszöri felhasználására is szüksége van, Feleknek annak módjában, mértékében külön meg kell állapodniuk. A nyilvánosságra hozatal bármelyik (cél szerinti, vagy többszöri felhasználás) esetében a szakvéleményt adó Szakértő nevét minden esetben fel kell tüntetni.
 1. A teljesítés helye Szakértő székhelye. A szolgáltatást Megrendelőnek, vagy kijelölt képviselőjének kezeihez történő közvetlen kézbesítéssel, az átvételt igazoló elismervény ellenében kell teljesíteni. A kézbesítés történhet ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján is, ez esetben a szolgáltatást a postára adás igazolható napjával teljesítettnek kell tekinteni.
 1. A szakértői munka díját a “megrendelőlap” formanyomtatvány aláírásakor előreutalással a Szakértő Raiffeisen Banknál vezetett, 12010659-01212919-00100000 számú bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni. A díj Szakértő számláján történő jóváírásának időpontjától kezdődik a teljesítésre megállapított határidő.
 1. Szakértő jogosult a teljesítéssel szükségszerűen felmerült, igazolt költségeit is elszámolni. A költségekre vonatkozóan részletezett számlát kell kiállítani és a teljesítés átvételét, elfogadását igazoló okiratokon felül a költségeket igazoló bizonylatokat is a számlához mellékelni kell. Ennek átadása az elkészült szakértői vélemény átadásával egyidejűleg történik.
 1. Felek mindegyike elállhat a megrendeléstől. Megrendelő köteles a Szakértő által a teljesítés érdekében már elvállalt kötelezettségekért helytállni, és köteles Szakértőt az addig végzett, igazolt munkája ellenértéke és felmerült költségei erejéig kártalanítani. Szakértőnek – felmondása esetén – lehetővé kell tennie, hogy Megrendelő a tárgyat érintő feladat ellátásáról gondoskodhassék.
 1. Az ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos Polgári Törvénykönyvnek a rendelkezései, továbbá a szakértői tevékenység gyakorlását szabályozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.
 1. január 7.

KAPCSOLAT

Abiungo Szakértő Kft.
Cím: 1065 Budapest, Nagymező u. 3.
Tel: +36 1 413 7137
E-mail: abiungo@abiungo.hu

Itt üzenhet nekünk:

Abiungo Kft.