Általános Felhasználási Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁFF hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.abiungo.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁFF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.abiungo.hu/aff.

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Abiungo Szakértő Iroda Zrt.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1065 Budapest, Nagymező utca 3.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: abiungo@abiungo.hu

Cégjegyzékszáma: 01-10-140709

Adószáma: 27338205-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 (1) 4 137 137

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1538 Budapest, Pf.: 510. support@tarhely.eu

2. Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

    1. A jelen Szabályzat 2019. 11. hó 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
    2. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
    3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Adatvédelem:
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.abiungo.hu/adatvedelem

Budapest, 2019.11.01.